blogger web statistics
Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Vzorec pogodbe o pobotu terjatev

2 komentarja

________________________________(firma in naziv ali ime in priimek), ________________(naslov)

(v nadaljevanju: prva pogodbena stranka)

in

________________________________ (firma in naziv ali ime in priimek), _______________(naslov)

(v nadaljevanju: druga pogodbena stranka)

skleneta

POGODBO O POBOTU TERJATEV

 1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

 • Prva pogodbena stranka izkazuje do druge pogodbene stranke tele terjatve:
  • račun št. ______, datum računa ______, zapadlost______ znesek______
  • račun št. ______, datum računa ______, zapadlost______ znesek______
  • račun št. ______, datum računa ______, zapadlost______ znesek______

Skupaj: __________________

 • Druga pogodbena stranka izkazuje do prve pogodbene stranke tele terjatve:
  • račun št. ______, datum računa ______, zapadlost______ znesek______
  • račun št. ______, datum računa ______, zapadlost______ znesek______
  • račun št. ______, datum računa ______, zapadlost______ znesek______

Skupaj: __________________

 1. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se z dnem podpisa te pogodbe pobotajo medsebojne terjatve, ki so navedene v 1. členu te pogodbe.

Zaradi medsebojnega pobota terjatev vse terjatve, ki jih pogodbeni stranki izkazujeta druga do

druge in so navedene v 1. členu, ugasnejo.

 1. člen

Ta pogodba je sestavljena v ___ enakih izvodih, od katerih prejme vsak od sopogodbenikov po ___ izvod.

Za reševanje sporov iz te pogodbe je pristojno stvarno pristojno sodišče v _____________.

V ____________________, dne ____________

 

Prva pogodbena stranka:                                                       Druga pogodbena stranka:

 

______________________                                                   ______________________________
 

Kategorija: Pogodba Pogodbe Tagi:

Razlastitev

(0) Komentarjev

Lastninska pravica ali druga stvarna pravica na nepremičninah se v javno korist lahko odvzame ali omeji. To se lahko stori le proti nadomestilu v naravi ali proti plačilu odškodnine. Do odvzema ali omejitve lastninske pravice lahko pride, če javne koristi ni mogoče doseči na drug način. Javna korist je izkazana, če je razlastitev predvidena za namen, ki je določen z zakonom.

Upravičenec do pridobitve nepremičnine je občina in Republika Slovenija, o razlastitvi pa odloča sodišče. Le o­no lahko odloči, da se določena nepremičnina razlasti. Pomemben del je tudi cenitev nepremičnine, saj se na podlagi cenitve določi odškodnina.

Vir: Slonep

Kategorija: Nasveti Tagi: , ,